Druhy odpadu - likvidace odpadu - Sběrné dvory

Kat. číslo Druh odpadu Kategorie odpadu
O - ostatní
N - nebezpečný

Materiály z otryskávání
120117 Materiál z otryskávání O
Obaly
150101 Papírové a lepenkové obaly O
150102 Plastové obaly O
150103 Dřevěné obaly O
150104 Kovové obaly O
150105 Kompozitní obaly O
150106 Směsné obaly O
150107 Skleněné obaly O
150109 Textilní obaly O
Odpady jinak neurčené
160103 Pneumatiky O
160117 Železné kovy O
160118 Neželezné kovy O
160119 Plasty O
160120 Sklo O
Baterie, akumulátory
160601 Olověné akumulátory N
160602 Nikl-kadmiové baterie N
160603 Baterie obsahující rtuť N
Stavební a demoliční odpady
170101 Beton O
170102 Cihly O
170103 Tašky a keramické výrobky O
170107 Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel a ker. výrobků bez nebezpečných látek O
170106 Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel a ker. výrobků s obsahem nebezpečných látek N
170201 Dřevo O
170202 Sklo O
170203 Plast O
170302 Asf.smesi bez dehtu O
170301 Asf. směsi s dehtem N
170405 Železo a ocel O
170411 Kabely bez rop. látek O
170504 Zemina a kamenivo bez nebezpečných látek O
170604 Ostatní izolované materiály bez azbestu a nebezpečných látek O
170802 Stavební materiál na bázi sádry neznečištěné nebezpečnými látkami O
170904 Směsné stavební a demoliční odpady bez obsahu rtuti, PCB a jiných nebezpečných látek O
Komunální odpady
200101 Papír, lepenka O
200102 Sklo O
200110 Oděvy O
200111 Textilní materiál O
200121 Zářivky N
200133 Baterie, akumulátory N
200301 Směsný komunální odpad O
200307 Objemný odpad O
Odpad ze zahrad
200201 Biologicky rozložitelný O
200202 Zemina a kameny O
200203 Jiný biologicky nerozložitelný odpad O